Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

L’Alella medieval

Ens aquest període, a mida que avancen els segles, les fonts documentals i patrimonials són cada cop més nombroses que en els anteriors i això ens permetrà endinsar-nos amb major detall en la trajectòria històrica entre els segles VIII i XV: unes primeres fases més boiroses: la frontera andalusina i la reforma carolíngia,fins arribar al naixement del municipi (el document conegut més antic que fa referència al terme d'Alella data de l'any 963, i la primera menció expressa al nom d'Alella, sota la forma Alela, de l'any 978); la repoblació comtal; la Casa d'Alella o Casa del Terçó; el rector Desplà; el conflicte remença, i la conformació d'un nucli rural.