Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Monnar

Un gran portal d’arc rebaixat amb un petit entaulament superior coronat per una hídria precedeix l’entrada a l’era de davant la casa, delimitada per la façana principal i per un cos en forma d’ela adossat a llevant, on hi ha l’habitatge dels masovers: l'original mas Monnar.
El pati limita amb les feixes de l’hort, uns metres per sota, i s'aguanta amb un mur de pedra coronat per balustres. Hi trobem també algunes edificacions annexes: garatge, magatzem i galliners.

A més d’hostatjar els masovers, a mitjan segle XIX Can Monnar va albergar la sala de premsat, el laboratori i la sala de criança del vi que es produïa a l’heretat. Recentment, l’edifici ha estat objecte d’una reforma important per adequar-lo com a habitatge.

Per la seva part, Can Rovira és un edifici neoclàssic d’estil molt simple, amb planta baixa i dos pisos. Presenta tres crugies que queden reflectides tant a la façana principal com a la posterior i que s’ordenen d'acord amb tres eixos compositius verticals. L’ordre i el rigor geomètric confereixen contundència a l'edificació.

Sense servir-se de recursos decoratius excepcionals, el conjunt desprèn caràcter gràcies a les motllures que emmarquen les obertures, la cornisa suportada per mènsules de relleu pronunciat i el frontó semioval que oculta la coberta a dues aigües i corona les dues façanes visibles des de la riera.