Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Cai

Actualment s'accedeix a la propietat per un barri que ha estat modificat i, en conseqüència, no conserva la conformació primigènia. Un cop a l'interior del recinte, que no presenta un tractament especial d'enjardinament, la masia presideix la vella era, on encara hi ha alguns plàtans d'ombra.

La configuració actual és producte d'un seguit d'ampliacions que han augmentat de forma considerable les dimensions de la casa, però el mas original, del sehle XVI, resulta encara perfectament identificable. Aquesta edificació té tres crugies perpendiculars a la façana principal i l'escala al fons de l'entrada, seguint la posició típica; presenta planta baixa, pis i golfes, disposades d'acord amb la tipologia de la masia basilical. El cos central, on hi ha les golfes, és més alt i està cobert per una teulada a dues vessants de carener perpendicular a la façana principal.

Aquesta orientació sud-est, té tres eixos de composició que corresponen als tres cossos de l'estructura. Les llindes de les finestres són de pedra, com les cantonades. El portal rodó, dovellat, ha estat lleugerament mutilat per la llosa del balcó superior, de factura posterior. Al capdamunt d'aquest hi ha dues finestres bessones de mig punt que ventilen les golfes.

El pas dels segles ha comportat l'aparició, a la part posterior de la vella masia, d'un seguit de cossos annexos que configuren una crugia contínua rere el volum principal. El més rellevant de tots és una torre de planta quadrada, situada a la dreta, de planta baixa i pis. Coberta amb un terrat, conserva ua finestra emmarcada amb pedra. A continuació, cap a ponent i a una cota superior, hi ha un segon habitatge de planta i pis amb teulat a dues vessants. A l'esquerra de la façana principal trobem un cos afegit, cobert amb un terrat que, mercès a una escala, permet superar el desnivell entre la planta baixa de l'habitatge dels masovers i l'era del davant de la masia.