Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Ca l’Arenas

La casa té planta baixa i dos pisos rematats per un terrat transitable. En el decurs del temps s'hi annexaren dos volums: un a la part posterior, en forma d'ela, i un altre al davant, d’una sola planta, que serveix de magatzem. Tot i els afegits, el volum primigeni de planta rectangular continua essent perfectament identificable.
 
La factura de l'edifici és de finals del segle XIX. De tall historicista, destaca per la rígida ordenació de les façanes. En destaca la principal, amb quinze obertures arrenglerades seguint la mateixa cadència. Resulten d’especial interès els balcons del segon pis i el tractament de l'acroteri, amb petites mènsules que sustenten la imposta inferior.
 
La combinació dels materials en el tractament exterior dels murs ajuda a organitzar la façana. La planta baixa, dedicada al desenvolupament de les activitats pròpies d’una masia, a l'igual que quatre cantonades, compta amb un revestiment continu que simula carreus de pedra; en canvi, el revestiment de les plantes superiors reprodueix la textura de l’obra vista de maó.
 
L’interior de l’edifici es troba molt modificat, tant a la planta baixa —dedicada al negoci familiar— com a les plantes pis, destinades a habitatge, que han experimentat importants reformes els darrers anys. La primera compta amb un accés directe des del carrer Ribas, ja que la planta baixa queda semisoterrada sota la rasant del vial.